Ntabwo nemera aba bigize abahanuzi bavuga ko batumwe n'Imana! Aliko icyo nemera ni uko mu bihe bikomeye nk'ibyo igihugu cyacu kilimo, habonekamo abantu bamwe na bamwe, babitekerezaho cyaneee! Ku buryo hali n'abashobora kubabonamo ubusazi, kuko barengeje urugero, bagatobopra igesenge cy'aho benshi mu gihugu bagarukira mu mitekerereze yabo...

Ikindi kandi na none, mu gihugu nk'icyacu nyine cyuzuyemo ibibazo, kandi nta muntu n'umwe - uretse abali ku ibere ry'ubutegetsi - wemerewe kuvuga icyo atekereza, kwerekana agahinda n'akababaro cye, hali abo ibyo bibazo byirundanyamo mu mitwe no mitima, bikuzuza kugeza bisandaye. Ubuhanuzi rero, nibwo buryo babona kubulira abanyagihgu, guhwitura abategetsi b'abagizi ba nabi, n'ibindi.

Aba bantu bose rero, nabo ni abatangaho ibitambo ngo baramire igihugu cyacu n'abanyarwanda, ngo barebe wenda ko ejo abasigaye bazabeho mu mudendezo.

Retour à l'accueil